Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine alates 1. jaanuarist 2010

(uuendatud 11.03.2010)

Alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ.

Käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus on kättesaadav siit.

Täpsem kord on kehtestatud rahandusministri 18. detsembri 2009. a määrusega nr 66.

Peamine muudatus seisneb selles, et alates 1. jaanuarist 2010 esitatakse tagastustaotlused elektrooniliselt ettevõtja asukohariigi maksuhalduri kaudu, kes omakorda edastab taotluse tagastava riigi maksuhaldurile. Taotluse vormilise osa nõuetele vastavust kontrollitakse automaatselt taotleja asukoha liikmesriigi elektroonilise süsteemi abil. Taotluse sisulist osa kontrollib ja otsuse käibemaksusumma tagastamise kohta teeb tagastava liikmesriigi maksuhaldur. Seega Eesti ettevõtja, kellel on õigus teises liikmesriigis tehtud kulutustelt käibemaksu tagasi taotleda, täidab e-maksuametis/e-tollis taotluse vormi, mis jõuab tagastava riigi maksuhaldurini elektroonilisel teel. Pabervormil taotlust alates 2010. aastast liikmesriikide vahel ei kasutata. Ühenduseväliste riikide puhul jääb kehtima varasem kord.

Uut korda kohaldatakse kõigile pärast 31. detsembrit 2009 esitatud tagastustaotlustele. Tagastustaotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks. 2009. aasta eest saab taotlusi esitada kuni 30. septembrini 2010.

Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei tohi olla pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Lühema kui kolmekuulise perioodi kohta võib taotluse esitada üksnes juhul, kui ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega.

Taotlusele ei pea enam lisama tõendit, et ettevõtja on registreeritud oma asukohamaal käibemaksukohustuslasena. Vastav kontroll teostatakse maksuhalduri poolt enne taotluse edastamist tagastamisliikmesriiki.

Muutuvad käibemaksu tagastamise piirmäärad

Tagastamise miinimummäär teisest liikmesriigist on 50 eurot kalendriaastas ja 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta, või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad. Eestis on vastavad piirmäärad 782 ja 6258 krooni.

Kaob nõue taotlusele lisatavate originaalarvete osas

Samas tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus kehtestada määr, mille ületamisel arvete elektroonsete koopiate lisamine taotlusele on kohustuslik. Maksustatav summa arvel peab olema vähemalt 1000 eurot või kütusearve puhul 250 eurot või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad. Täpsemad juhendid iga riigi nõuete kohta tehakse kättesaadavaks samuti e-maksuametis/e-tollis.

Uuendusena on taotluses vajalik näidata sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral arvestatav proportsioon, kui taotleja ei saa asukohariigis maha arvata kogu sisendkäibemaksu. Kui nimetatud proportsioon tagastamisperioodi lõpuks muutub, on käibemaksu tagastamist taotlenud isikul kohustus korrigeerida tagastatava käibemaksu summat.

Sätestatakse tähtajad otsuse tegemiseks, täiendava info esitamiseks tagastavale liikmesriigile ning pärast otsuse tegemist tagastamisele kuuluva maksusumma ülekandmiseks. Tagastaval liikmesriigil on kohustus teha otsus 4 – 8 kuu jooksul taotluse saabumisest:

Kui puudub vajadus lisateabe järele, tehakse otsus tagastamise kohta 4 kuu jooksul.
Kui küsitakse lisateavet, tehakse otsus 6 kuu jooksul taotluse saamisest.
Kui maksuhaldur vajab veel täiendavaid andmeid, võib tagastamise tähtaeg pikeneda maksimaalselt 8 kuuni.

Kui maksuhaldur rahuldab käibemaksu tagastamise taotluse, siis käibemaks tagastatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates maksukohustuslase taotluse rahuldamise otsusest teatamisest.

Maksuhalduril on kohustus tasuda intressi, kui tagastamise tähtajast kinni ei peeta. Intressi ei tasuta juhul, kui taotleja ei ole temale antud tähtaja jooksul esitanud nõutud lisateavet.

Ettevõtjad võivad taotluste esitamisel kasutada volitatud esindajaid. Eestist välismaale taotluste esitamiseks kasutavad volitatud esindajad samuti e-maksuametit/e-tolli, milleks peab esindajal olema vastav leping. Liikmesriigiti võivad volituste vorminõuded erineda.

Täpsem informatsioon piiriülesest käibemaksu tagastamisest, soetatud kaupade ja teenuste klassifitseerimise koodidest, äritegevuse klassifitseerimise koodidest on kättesaadav siit.

Käibemaksu tagastamine ühendusevälise riigi maksukohustuslasele

Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:

ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 5000 krooni;
Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvestada;
ühendusevälise riigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel õigus käibemaks tagasi saada.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane esitab kirjaliku taotluse (vorm KMT) vastavalt rahandusministri määrusega nr 66 kehtestatud korrale Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele hiljemalt jooksva aasta 30.septembriks eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel/soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane peab lisama taotlusele nõuetekohased arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid, samuti asukohariigi maksuhalduri poolt väljastatud tõendi selle kohta, et on kohustatud asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.

Peale taotluse ja dokumentide kontrollimist tagastatakse käibemaks kuue kuu jooksul taotluse ja taotlusele lisatavate dokumentide saamisest arvates. Tagastatav käibemaks kantakse taotluses nimetatud pangakontole. Kui taotletakse tagastamist välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, arvatakse taotlejale väljamaksmisele kuuluvast summast maha krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud.

Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus märgistab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja tagastab need ühendusevälise riigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

Kontaktisikud: Katrin Kullamaa ja Merit Kaljuste, Rahvusvahelise maksustamise talitus (tel 676 1256, 676 1187, e-post vatrefund@emta.ee, katrin.kullamaa@emta.ee, merit.kaljuste@emta.ee)

Originaalartikkel

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий