Каков срок давности по начислению налогов в Эстонии?

Каков срок давности по начислению налогов в Эстонии? Автор/источник фото: Pixabay.com.
Каков срок давности по начислению налогов в Эстонии? Источник фото: Pixabay.com.
Вопрос, вынесенный мной в сегодняшний заголовок, задают мне довольно часто. Ответить на этот вопрос нам поможет “Закон о налогообложении” (“Maksukorralduse seadus”), принятый Рийгикогу Эстонии (парламентом Эстонии) 20 февраля 2002 года. Точнее, нам помогут ответить на этот вопрос статьи 98 и 99 вышеназванного закона.

Цитата:

§ 98. Maksusumma määramise aegumistähtaeg

(1) Maksusumma määramise aegumistähtaeg on kolm aastat. Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksusumma määramise aegumistähtaeg kuus aastat. Aegumistähtaeg algab selle maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast, mida ei esitatud või milles esitatud andmete alusel maksusumma valesti arvutati.
(2) Maksukohustuse puhul, millega seoses ei ole seadusega sätestatud maksudeklaratsiooni esitamise kohustust, on maksusumma määramise aegumistähtaeg üks aasta. Kui maksusumma jäi määramata või määrati valesti maksukohustuslase poolt talle seadusega pandud kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu, on maksusumma määramise aegumistähtaeg neli aastat. Aegumistähtaeg algab maksukohustuse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.
(3) Maksuseaduses võib ette näha käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud aegumistähtaegadest lühemaid aegumistähtaegu.
(4) Pärast aegumistähtaja möödumist ei või selles asjas maksuotsust teha ega muuta või kehtetuks tunnistada selles maksuasjas varem tehtud maksuotsust. Maksuotsus on tehtud aegumistähtaja jooksul, kui see on postiteenuse osutajale üle antud enne aegumistähtaja möödumist.
[RT I 2007, 23, 121 – jõust. 16.03.2007]

§ 99. Aegumise peatumine

(1) Maksusumma määramise aegumine peatub:
1) kui tähtaja viimase kuue kuu jooksul ei õnnestu vääramatu jõu tõttu maksusummat määrata, kuni seda takistavate asjaolude äralangemiseni;
2) maksuotsuse vaidlustamise ajaks kuni selles asjas tehtud lõpliku lahendi jõustumiseni;
3) alates revisjoni alustamise päevast kuni revisjoni tulemuste põhjal maksuotsuse kättetoimetamise päevani või kui revisjoni tulemusel ei avastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis sellekohase kirjaliku teate kättetoimetamise päevani;
[RT I 2007, 23, 121 – jõust. 01.07.2007]
4) väärteoprotokolli koostamisest kuni selles asjas tehtud otsuse jõustumise või menetluse lõpetamise päevani;
5) kriminaalmenetluse alustamise päevast kuni kohtuotsuse jõustumiseni või kriminaalmenetluse lõpetamise päevani;
6) üheks aastaks, arvates esitamata maksudeklaratsiooni esitamisest või esitatud maksudeklaratsiooni parandamisest, kui maksukohustuslane vähem kui aasta enne maksusumma määramise aegumistähtaja möödumist esitab maksudeklaratsiooni või parandab seda.
[RT I 2008, 58, 323 – jõust. 01.01.2009]
(2) Kui maksukohustuslane on palunud revisjoni algust edasi lükata, peatub maksusumma määramise aegumine päevast, mil revisjoni oleks alustatud esialgse revisjonikorralduse kohaselt. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul lõpeb aegumine hiljemalt revisjoni lõppvestluse või viimaste revisjonitoimingute tegemise aasta 31. detsembril, kui samal aastal möödub või on möödunud käesoleva seaduse §-s 98 nimetatud tähtaeg.

Добавлю для тех, кто не владеет эстонским языком. Статья 98 определяет срок давности по начислению налогов в Эстонии, а статья 99 оговаривает условия начисления налогов, при которых срок давности приостанавливается.

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий