Инструкция по заполнению декларации о “1000-евровых сделках”

Я решил опубликовать Инструкцию по заполнению декларации о “1000-евровых сделках”. Вернее, это будет инструкция по заполнению приложения к “Декларации о налоге с оборота”, в котором налогоплательщики Эстонии обязаны будут в соответствии с принятым вчера законопроектом отчитываться обо всех выданных ими и полученных ими счетах, превышающих каждый в отдельности или суммарно по одному из партнеров сделки сумму в 1000 евро.

Добавлю, что я публикую инструкцию на языке оригинала, то есть на эстонском языке (это позволит мне явно сэкономить время на ее переводе), но я намереваюсь прокомментировать не русском языке наиболее интересные места из этой инструкции. Если у кого-то из читателей моего блога появятся вопросы по заполнению этой декларации, он может задать мне эти вопросы, воспользовавшись формой для комментариев, находящейся внизу. По возможности, то есть при наличии у меня времени, я готов ответить на все заданные мне вопросы.

—————————————————————————————————————————————–

KÄIBEDEKLARATSIOONI LISA (KMD INF) VORMI TÄITMINE

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 27 lõike 1 kohaselt on maksukohustuslasel, välja arvatud piiratud maksukohustuslasel, kohustus esitada koos käibedeklaratsiooniga käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF).

Käibemaksugrupi esindusisik esitab kaibedeklaratsiooni lisa iga käibemaksugruppi kuuluva isiku lõikes eraldi.

Vorm esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks kas elektrooniliselt voi paberkandjal. Kui vormil KMD INF kajastatakse enam kui viis arvet, on kohustus esitada kaibedeklaratsioon ja selle lisa elektrooniliselt.

KMD INF vorm koosneb A ja B osast:

A osa: andmed müügiarvete kohta;
B osa: andmed ostuarvete kohta.

KMS § 27 lõike 12 kohaselt kajastatakse käibedeklaratsiooni lisal 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutustele valjastatud ning nendelt saadud arvete andmed, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on ühe tehingupartneri kohta maksustamisperioodil vähemalt 1 000 eurot (edaspidi piirmäär).

Maksukohustuslane võib soovi korral vormil kajastada piirmäära arvestuseta kogu müügi- ja ostuarvete informatsiooni.

Seaduse alusel kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustusega hõlmatud isik ei esita käibedeklaratsiooni lisal andmeid, millele laieneb reservatsioonita kutse- voi ametisaladuse hoidmise kohustus.

Juhul, kui maksukohustuslane ei ole maksustamisperioodil väljastanud piirmääras või seda uletavaid müügiarveid ja/või saanud piirmääras või seda ületavaid ostuarveid, tuleb KMD-l teha vastav märge deklareeritavate tehingute puudumise kohta (s.t nullidega KMD INF vormi A ja/või B osa ei esitata).

Tehingupartneripõhise piirmäära arvestamine toimub järgmistel alustel:

1. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete osas eraldi.

2. Väljastatud müügiarve/saadud ostuarve kaasatakse piirmäära arvestusse uhekordselt maksustamisperioodil, mil arve kuulub esmakordselt vormi A voi B osal kajastamisele.

3. Piirmäära arvestuses ei arvestata arvete kogusumma hulka kreeditarvete summasid. Kui maksustamisperioodil valjastatud/saadud arve voi arvete kogusumma on tehingupartneri loikes vahemalt 1 000 eurot, kuuluvad koik temale valjastatud ja/voi temalt saadud arved, sealhulgas kreeditarved, vastavalt vormi A voi B osal deklareerimisele.

Piirmäär laieneb eraldi ka kreeditarvetele, s.t kui väljastatud / saadud kreeditarve või kreeditarvete kogusumma on maksustamisperioodil tehingupartneri loikes vähemalt 1 000 eurot, kuuluvad kõik temale väljastatud ja / või temalt saadud arved, sealhulgas kreeditarved, vastavalt vormi A voi B osal deklareerimisele.

4. Kui arve sisaldab lisaks 20% voi 9% määraga maksustatavale käibele ka 0% määraga maksustatavat käivet ja / või maksuvaba käivet ja / või käibena mittekäsitatavaid toiminguid ja tehinguid (nt leppetrahvid, viivised jm) (edaspidi segaarve), toimub piirmäära arvestus arve kogusumma alusel. Maksustamisperioodil väljastatud / saadud arved, mis ei sisalda 20% ja 9% määraga maksustatavat kaivet, ei osale piirmäära arvestuses.

5. Käibemaksugrupis peetakse tehingupartneripõhist piirmäära arvestust grupi liikmete lõikes eraldi.

KMD INF A osal kajastatakse:

Juriidilisele isikule voi fuusilisest isikust ettevotjale voi riigi-, valla- voi linnaasutusele 20% ja 9% kaibemaksumaaraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest valjastatud piirmaaras ja seda uletavate arvete andmed arvete loikes.

Muuhulgas kajastatakse A osal:

– kreeditarved;
– arved, mis lisaks 20% voi 9% maaraga maksustatavale käibele sisaldavad ka 0% maaraga maksustatavat käivet ja/või maksuvaba käivet ja / või käibena mittekasitatavaid tehinguid ja toiminguid;
– erikorra alusel 20% käibemaksumaaraga maksustatava reisiteenuse eest valjastatud arved, s.h segaarved (KMS § 40);
– erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimuugil valjastatud arved (KMS § 41 ja 42);
– erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandamisel valjastatud arvete andmed (KMS § 411).

KMD INF A osal ei kajastata:

– fuusilisele isikule, valja arvatud FIE-le, valjastatud arvete andmeid;
– arveid, mis ei sisalda 20% ja 9% maaraga maksustatavat kaivet (nt uksnes maksuvaba kaibe ja/voi 0% kaibemaksumaaraga maksustatava kaibe ja/voi kaibena mittekasitatava tehingu voi toimingu kohta esitatud arved).

Arvete kajastamise aeg vormi A osal:

Muugiarve vm arvena kasitatava muugidokumendi andmed kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas on kaive osaliselt voi taielikult tekkinud vastavalt KMS §-s 11 satestatud käibe tekkimise ajale. Kui väljastatud müügiarve osas tekib maksustatav käive osaliselt ka

hilisema(te)l maksustamisperioodi(de)l, kajastatakse arve andmed vormil ka jargneva(te)l maksustamisperioodi(de)l, mil arvel kajastatud tehingu maksustatav kaive kuulub deklareerimisele kaibedeklaratsioonil (v.a kassapohise kaibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel).

Kassapohist kaibemaksuarvestuse erikorda rakendav maksukohustuslane kajastab vormil valjastatud arve maksustamisperioodil, mil arve on valjastatud ning jargnevatel maksustamisperioodidel kuni muugiarvel kajastatud kaibe deklareerimiseni kaibedeklaratsioonil. S.t arve valjastamise maksustamisperioodil kuuluvad vormil kajastamisele nii laekunud muugiarved kui ka taielikult voi osaliselt laekumata muugiarved.

Vormi A osa täitmine:

Vorm taidetakse arvete loikes. Uhe arve kohta on voimalik deklareerida kuni neli rida. Arvel kajastatud kaupade/teenuste ning erikorra kohaselt maksustatavate kaupade/teenuste kohta taidetakse 1 rida iga kaibemaksumaara kohta, s.t kui arvel on kajastatud nii 20% kui ka 9% maaraga maksustatavaid kaupu/teenuseid ja erikorra alusel 20% ja 9% kaibemaksumaaraga maksustatavaid kaupu/teenuseid, taidetakse arve kohta neli rida.

Kreeditarve arvulised andmed kajastatakse vormil veergudes 6, 8 ja 9 miinusmargiga.

Vormi A osal esitatakse müügiarvete kohta järgmised andmed:

1. Nr – margitakse vormi rea jarjekorra number

2. Tehingupartneri registri- voi isikukood – margitakse tehingus osaleva isiku registri- voi isikukood (valisriigi isikute osas margitakse voimalusel VAT number)

3. Tehingupartneri nimi – margitakse tehingus osaleva isiku nimi

4. Arve number – margitakse arvel kajastatud arve number

5. Arve kuupaev – margitakse arve valjastamise kuupaev

6. Arve summa ilma kaibemaksuta – margitakse 20% ja 9% kaibemaksumaaraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest valjastatud muugiarve summa ilma kaibemaksuta, k.a samal arvel sisalduv 0% maaraga maksustatav kaive ja/voi maksuvaba kaive ja/voi kaibena mittekasitatavate tehingute voi toimingute vaartus.

Muuhulgas kajastatakse veerus 6:

– kreeditarve summa ilma kaibemaksuta;
– erikorra alusel maksustatava reisiteenuse eest valjastatud arve summa;
– erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimuugil valjastatud arve summa;
– erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandamisel valjastatud arve summa ilma kaibemaksuta.
Kui arve sisaldab nii 20% kui ka 9% maaraga maksustatavaid kaupu/teenuseid ja/voi erikorra kohaselt maksustatavaid kaupu/teenuseid, kajastatakse arve kogusumma igal arve kohta taidetaval real.

7. Maksumäär – margitakse maksumaar vastavalt:

– 20% (s.h KMS § 411 satestatud erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandamise korral);
– 9%;
– erikord 20% (nn kasuminormi maksustamise korral);
– erikord 9% (nn kasuminormi maksustamise korral).

8. Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav vaartus maksumaarade loikes – veergu taidab kassapohist kaibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane. Kauba ja teenuse maksustatav vaartus kajastatakse maksumaarade loikes, kusjuures erikorrad kajastatakse eraldi maksumaarade loikes vastavalt punktis 7 satestatule.

Veerus 8 märgitakse:

– muugiarvel kajastatud 20% ja 9% määraga maksustatava kauba ja teenuse maksustatav väärtus kaibemaksumäärade lõikes (eraldi ridadel);
– kreeditarvel kajastatud 20% ja 9% maaraga maksustatava kauba ja teenuse maksustatava vaartuse krediteerimise summa kaibemaksumaarade loikes (eraldi ridadel);
– KMS §-s 40, 41 ja 42 satestatu kohaselt arvutatud erikorra alusel maksustatava kauba ja teenuse maksustatav vaartus (nn kasuminormi maksustamine) kaibemaksumaarade loikes (eraldi ridadel);
– KMS § 411 satestatud erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandamisel valjastatud arvel kajastatud maksustatav vaartus.

9. Maksustamisperioodil KMD lahtris 1 voi 2 kajastatud maksustatav kaive maksumaarade lõikes – märgitakse see osa arve summast, mis on maksustamisperioodil 20% ja 9% maaraga maksustatava kaibena deklareeritud KMD real 1 ja 2 kaibemaksumaarade loikes (eraldi ridadel).

Kui kassapohist kaibemaksuarvestuse erikorda rakendava maksukohustuslase poolt valjastatud arve alusel ei ole maksustamisperioodil kaivet tekkinud, margitakse veerus 9 „0“.

Veerus 9 kajastatakse ka KMS §-s 40, 41 ja 42 satestatud erikorra kohaselt arvestatud 20% ja 9 % kaibemaksumaaraga maksustatava kaibe summa, mis on deklareeritud maksustamisperioodi KMD real 1 ja 2 (nn kasuminormi maksustamine).

Erand: KMS § 411 satestatud erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandaja veerus 9 summat ei naita, sest nimetatud kaive ei kuulu deklareerimisele KMD real 1 (deklareeritakse KMD real 9).

10. Markused erisuste korral – margitakse erisuse kood:

01 – kasuminormi maksustamise erikord – reisiburood (KMS § 40);
02 – kasuminormi maksustamise erikord – kasutatud kaubad, kunstiteosed, kollektsiooni- ja antiikesemed (KMS § 41, 42);
03 – siseriiklik poordmaksustamine – kinnisasja, metallijaatmete ja kulla voorandamine (KMS § 411);
04 – arve sisaldab ka 0% maaraga maksustatavat ja/voi maksuvaba kaivet ja/voi kaibena mittekasitatavaid tehinguid voi toiminguid.
Kui uhe arve osas kehtib enam kui 1 erisus, naidatakse veerus 10 mitu erisuse koodi.

KMD INF B osal kajastatakse:

Juriidiliselt isikult voi fuusilisest isikust ettevotjalt voi riigi-, valla- voi linnaasutuselt 20% ja 9% kaibemaksumaaraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest saadud piirmaaras ja seda uletavate arvete andmed arvete loikes. Muuhulgas kajastatakse B osal:

– kreeditarved;
– arved, mis lisaks 20% voi 9% maaraga maksustatavale kaibele sisaldavad ka 0% maaraga maksustatavat kaivet ja/voi maksuvaba kaivet ja/voi kaibena mittekasitatavaid tehinguid ja toiminguid;
– arved, millel kajastatud kaibemaks arvatakse sisendkaibemaksuna maha osaliselt;
– erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla soetamisel saadud arved (KMS § 411).

KMD INF B osal ei kajastata:

– arveid, millel ei ole kaibemaksusummat kajastatud (nt uksnes maksuvaba ja/voi 0% kaibemaksumaaraga maksustatava kauba voi teenuse soetamisel ja/voi kaibena mittekasitatavate tehingute ja toimingute eest saadud arved);
– arveid, millel kajastatud kaibemaks ei kuulu sisendkaibemaksuna mahaarvamisele (nt uksnes maksuvaba kaibe tarbeks voi ettevotlusega mitte seotud eesmarkidel soetatud kaupade ja teenuste eest saadud arved).

Arvete kajastamise aeg vormi B osal:

Ostuarve vm arvena kasitatava ostudokumendi andmed kajastatakse vormi B osal maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud kaibemaks kuulub KMD real 5 osaliselt voi taielikult sisendkaibemaksuna mahaarvamisele. Kui ostuarvel kajastatud kaibemaks kuulub KMD lahtris 5 osaliselt mahaarvamisele ka hilisema(te)l maksustamisperioodi(de)l, kajastatakse arve andmed ka jargneva(te)l maksustamisperioodi(de)l, mil nimetatud ostuarve osas tekib sisendkaibemaksu mahaarvamise oigus KMD lahtris 5 (v.a kassapohise kaibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel).

Kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendav maksukohustuslane kajastab vormil maksustamisperioodil taielikult voi osaliselt tasutud ostuarved. Tasumata ostuarve kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil kaup on muuja poolt lahetatud voi kattesaadavaks tehtud voi teenus saadud. Tasumata ja osaliselt tasutud ostuarve kajastatakse vormil ka jargneva(te)l maksustamisperioodi(de)l kuni ostuarve taieliku tasumiseni.

Vormi B osa täitmine:

Vorm taidetakse arvete loikes. Kreeditarve arvulised andmed kajastatakse vormil veergudes 6, 7 ja 8 miinusmargiga.

Vormi B osal esitatakse ostuarvete kohta jargmised andmed:

1. Nr – margitakse vormi rea jarjekorra number

2. Tehingupartneri registri- voi isikukood – margitakse tehingus osaleva isiku registri- voi isikukood

3. Tehingupartneri nimi – margitakse tehingus osaleva isiku nimi

4. Arve number – margitakse arvel kajastatud arve number

5. Arve kuupäev – märgitakse arve väljastamise kuupäev

6. Arve kogusumma koos käibemaksuga – margitakse 20% ja 9% kaibemaksumaaraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest saadud ostuarve kogusumma koos kaibemaksuga, k.a samal arvel sisalduv 0% määraga maksustatava ja/voi maksuvaba kauba voi teenuse vaartus ja/voi kaibena mittekasitatavate tehingute ja toimingute vaartus.

Muuhulgas kajastatakse veerus 6:
– kreeditarve kogusumma koos kaibemaksuga;
– erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla soetamisel saadud arve kogusumma koos kaibemaksuga.

7. Arvel kajastatud käibemaksusumma – veergu täidab kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane.

Veerus 7 märgitakse:

– saadud ostuarvel kajastatud kaibemaksusumma kokku (20% ja 9%);
– saadud kreeditarvel kajastatud kaibemaksusumma kokku (20% ja 9%);
– KMS § 411 satestatud erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla soetamisel saadud arvel kajastatud kaibemaksusumma.

8. Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkaibemaksu summa – margitakse see osa ostuarvel kajastatud kaibemaksusummast, mis on maksustamisperioodil KMD lahtris 5 arvestatud kaibemaksust sisendkaibemaksuna maha arvatud.

Kui kassapohist kaibemaksuarvestuse erikorda rakendaval maksukohustuslasel puudub maksustamisperioodil ostuarvel kajastatud kaibemaksu summa mahaarvamise oigus, margib ta veerus 8 „0“.

Veerus 8 kajastatakse ka KMS § 411 satestatud erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijaatmete ja kulla soetamisel saadud arve alusel KMD lahtris 5 maha arvatud sisendkaibemaksu summa.

Erand: ostuarvete, millel naidatud kaibemaks arvatakse maha osaliselt, kajastamine veergudes 7, 8 ja 9

Kui tulenevalt ostuarvete raamatupidamises kajastamise meetodist ei ole voimalik naidata veerus 7 arvel kajastatud kaibemaksu summat voi veerus 8 maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkaibemaksu summat, margitakse nimetatud veergudes kaibemaksusumma vastavalt raamatupidamises kajastatule. Veerus 9 margitakse erisuse kood vastavalt punktis 9 toodule.

9. Markused erisuste korral – margitakse erisuse kood:

11 – sisendkaibemaksu osaline mahaarvamine – maksuvaba kaibe tarbeks soetatud kaup/saadud teenus;
12 – sisendkaibemaksu osaline mahaarvamine – ettevotlusega mitteseotud eesmarkidel soetatud kaup/saadud teenus;
13 – siseriiklik poordmaksustamine – kinnisasja, metallijaatmete ja kulla soetus (KMS § 411).

Kui uhe arve osas kehtib enam kui 1 erisus, naidatakse veerus 9 mitu erisuse koodi.

KMD INF vormi parandamine

Paranduse esitamine elektrooniliselt: Kui esitatud vormil oli moni rida puudulik voi valesti taidetud, siis elektroonilisel parandamisel taiendatakse andmeid voi valed andmed parandatakse ning vorm esitatakse uuesti.

Paranduse esitamine paberkandjal: Kui esitatud vormil oli moni rida puudulik voi valesti taidetud, siis paberkandjal paranduse esitamisel tuleb sama maksustamisperioodi kohta esitada uus vorm markusega “Parandus”.

Kui esialgselt esitatud vormil oli moni rida valesti taidetud, esitatakse oiged andmed uksnes valesti kajastatud arve andmete kohta. Parandamisel esitatakse oiged arve andmed koikide veergude osas.

Kui esialgselt esitatud vormil kajastati arve ekslikult (ei kuulunud vormil kajastamisele), siis parandataval vormil peab selle arve andmete kustutamiseks asendama arve andmetes summad nullidega. Esialgselt esitatud vormil kajastamata arve andmed esitatakse parandataval vormil uue reana.

—————————————————————————————————————————————–

Скачать бланк для заполнения можно по ссылке.

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий