Kontaktisik

Kontaktisik. Автор/Источник фото: Pixabay.com. Напомню понятие “контактного лица” в эстонском коммерческом законодательстве (Äriseadustik).

§ 63.1. Kontaktisik

[RT I, 20.04.2017, 1 – jõust. 15.01.2018]

(1) Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (edaspidi kontaktisik). Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.

(2) Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.
[RT I, 10.07.2020, 1 – jõust. 20.07.2020]

(2.1) Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 2 lõikes 21 nimetatud äriühingu kontaktisikuks võib lisaks käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud isikutele määrata vastutava isiku laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse tähenduses.
[RT I, 04.03.2019, 1 – jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

(3) Kui äriühingu juhatuse või seda asendava organi liikmel, osanikul, aktsionäril või prokuristil on elukoht Eestis, võib käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud kontaktisikuks määrata ühe samas lõikes nimetatud isikutest.

(4) Kui vähemalt poolte välismaa äriühingu filiaali juhatajate elukoht ei ole Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, peab välismaa äriühing nimetama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isiku.

(5) Äriregistrile tuleb esitada kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, aadress ning ettevõtja menetlusdokumentide ja ettevõtjale suunatud tahteavalduste kättetoimetamise Eesti aadress. Registripidajale esitatakse ka kontaktisiku digitaalallkirjastatud või notari kinnitatud nõusolek tema kontaktisikuna äriregistrisse kandmiseks.
[RT I, 20.04.2017, 1 – jõust. 15.01.2018]

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/13278874?leiaKehtiv

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий