Схема баланса на эстонском и английском языках

В последнее время русским бухгалтерам в Эстонии все чаще приходится делать баланс своего предприятия не только на эстонском языке (к этому мы за последние двадцать лет уже, как говорится, успели привыкнуть, но и делать его на английском языке, а вот это уже вызывает некоторые затруднения у части бухгалтеров.

Именно поэтому я хотел бы напомнить сегодня не только, как выглядит схема баланса на эстонском языке, но и дать эту самую схему баланса еще и на английском. Надеюсь, что эти схемы, которые я даю чуть ниже, пригодятся в работе тем бухгалтерам эстонских предприятий, которые делают баланс только раз в год, сдавая годовой отчет.

Почему будут наиболее полезны именно этой категории бухгалтеров? Очень просто. Я уверен в том, что те бухгалтера, кто делает баланс чаще, чем один раз в год, уже давно знают эту схему наизусть и моя шпаргалка будет им абсолютно не нужна.

Bilansiskeem eesti ja inglise keeles

Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest, esitab allpool oleva bilansiskeemi kirjete alaliigendused bilansi asemel lisades.

Raamatupidamise seaduse § 141 lõikes 6 nimetatud raamatupidamiskohustuslane lähtub alljärgnevast bilansiskeemist, kuid võib:

  1. esitada bilansikirjete alaliigendusi bilansi asemel lisades;
  2. avaldada ebaolulisi bilansikirjeid summeeritult, lähtudes olulisuse printsiibist;
  3.  täpsustada bilansikirjete nimetusi;
  4. lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele.
     

[RT I, 25.05.2012, 8 – jõust. 04.06.2012]

An accounting entity which follows the reporting forms established on the basis of subsection 141 (2) of Accounting Act shall provide the subdivisions of the items of the balance sheet layout specified below in annexes instead of the balance sheet.

An accounting entity specified in subsection 141 (6) of Accounting Act shall follow the balance sheet layout provided below, but it may:

  1. provide the subdivisions of balance sheet items in annexes instead of the balance sheet;
  2. aggregate immaterial balance sheet items taking into account the materiality principle;
  3. further specify the titles of balance sheet items;
  4. append additional items or subdivisions of items if this makes for greater clarity and legibility of the balance sheet.

[RT I, 25.05.2012, 8 – entry into force 04.06.2012]

 

Aktiva (varad)

 

Assets

KäibevaraCurrent assets
RahaCash
Lühiajalised finantsinvesteeringudShort-term investments
Nõuded ja ettemaksedReceivables and prepayments
Nõuded ostjate vastuTrade receivables
Maksude ettemaksed ja tagasinõudedPrepaid and deferred taxes
Muud lühiajalised nõudedOther short-term receivables
Ettemaksed teenuste eestPrepayments for services
KokkuTotal
VarudInventories
Tooraine ja materjalRaw materials
Lõpetamata toodangWork in progress
ValmistoodangFinished goods
Müügiks ostetud kaubadGoods for resale
Ettemaksed varude eestPrepayments for inventories
KokkuTotal
Käibevara kokkuTotal current assets
PõhivaraFixed assets
Pikaajalised finantsinvesteeringudLong-term investments
Tütarettevõtjate aktsiad või osadShares in subsidiaries
Sidusettevõtjate aktsiad või osadShares in associated undertakings
Muud aktsiad ja väärtpaberidOther shares and securities
Pikaajalised nõudedLong-term receivables
KokkuTotal
KinnisvarainvesteeringudInvestment properties
Materiaalne põhivaraTangible assets
MaaLand
EhitisedBuildings
Masinad ja seadmedMachinery and equipment
Muu materiaalne põhivaraOther tangible assets
Lõpetamata ehitised ja ettemaksedConstruction-in-progress and prepayments
KokkuTotal
Immateriaalne põhivaraIntangible fixed assets
FirmaväärtusGoodwill
ArenguväljaminekudDevelopment cost
Muu immateriaalne põhivaraOther intangible assets
Ettemaksed immateriaalse põhivara eestPrepayments for intangible assets
KokkuTotal
Põhivara kokkuTotal fixed assets
Aktiva (varad) kokkuTotal assets
  

Passiva (kohustused ja omakapital)

Liabilities and owners` equity

KohustusedObligations
Lühiajalised kohustusedCurrent liabilities
LaenukohustusedLoan liabilities
Lühiajalised laenud ja võlakirjadShort-term loans and notes
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodilCurrent portion of long-term loan liabilities
Konventeeritavad võlakohustusedConvertible debt
KokkuTotal
Võlad ja ettemaksedDebts and prepayments
Võlad tarnijateleTrade creditors
Võlad töövõtjateleEmployee-related liabilities
MaksuvõladTaxes payable
Muud võladOther payables
Saadud ettemaksedPrepayments received
KokkuTotal
Lühiajalised eraldisedShort-term provisions
Lühiajalised kohustused kokkuTotal current liabilities
Pikaajalised kohustusedLong-term liabilities
Pikaajalised laenukohustusedLong-term loan liabilities
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustusedLoans, notes and financial lease payables
Konventeeritavad võlakohustusedConvertible debt
KokkuTotal
Muud pikaajalised võladOther long-term payables
Pikaajalised eraldisedLong-term provisions
Pikaajalised kohustused kokkuTotal long-term liabilities
Kohustused kokkuTotal liabilities
OmakapitalOwners` equity
Vähemusosalus1Minority shareholding1
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital2Owners` equity of shareholders or partners of parent undertaking2
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses3Share capital (nominal value)3
ÜlekurssShare premium
Oma osad või aktsiad (miinus)Less: Own shares
Kohustuslik reservkapitalLegal reserve
Muud reservidOther reserves
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)Retained profit/loss
Aruandeaasta kasum (kahjum)Net profit/loss for financial year
Omakapital kokkuTotal owners` equity
Passiva (kohustused ja omakapital) kokkuTotal liabilities and owners` equity
1 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
2 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
3 Raamatupidamiskohustuslane, kellel puudub aktsia- või osakapital, asendab selle analoogilise omakapitali kategooriat iseloomustava kirjega.

[RT I 2005, 61, 478 – jõust. 1.12.2005]

1 The item is used only in consolidated reports.
2 The item is used only in consolidated reports.
3 Accounting entities which do not have share capital shall replace it with an item characteristic to the corresponding category of owners’ equity.

 
Inglisekeelse raamatupidamise seaduse leiad SIIT.

Оставьте отзыв или комментарий